Podmínky portálu

Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Provozovatelem provizního progamu je: Frank Mikes s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 03786986 DIČ: CZ03786986

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem na straně jedné a partnerem na straně druhé. Partnerem se rozumí právnická či fyzická osoba, která se registrovala do provizního programu Poskytovatele. 1. Obecné podmínky

1.1 Provizní program provozuje společnost Frank Mikes s.r.o., dále jen Provozovatel.
1.2 Zájemce, který se registruje do provizního programu se nazývá Partner.
1.3 Partner propaguje služby či zboží Provozovatele svými marketingovými aktivitami na webových stránkách, na diskuzních forech, emailem, na sociálních sítích, pomocí PPC kampaní.

2. Práva a povinnosti Partnera

2.1 Partner smí požádat o ukončení partnerství kdykoliv během jeho členství v partnerském programu. Pokud tak učiní, bude mu do jednoho měsíce vyplacena odměna za schválené provize do dne, kdy požádal o ukončení svého členství.
2.2 Partner nesmí propagovat kampaně a produkty na stránkách, v emailech, diskuzních forech a sociálních sítích, které jsou v rozporu se zákony České republiky, nebo s dobrými mravy.
2.3 Partner nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele.
2.4 Partner si nesmí objednat zboží, či služby Poskytovatele přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, nemá nárok na vzniklou provizi.
2.5 Partner je povinnen chránit své přístupové údaje k proviznímu software před zneužitím třetí stranou.
2.6 Partner smí k propagaci využít textových a obrazových materiálů Poskytovatele, které jsou jím za tímto účelem poskytnuty.
2.7 Přísně zakázáno je propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (emailem, SMS, na diskuzních forech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna takováto aktivita Partnera, může to vést k okamžitému ukončení partnerské spolupráce a uzavření účtu Partnera. Partner tímto také ztrácí jakýkoliv nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.
2.8 Kampaně zapojené v tomto provizním programu není dovoleno propagovat pomocí PPC kampaní v AdWords, Sklik za použití bidování na brandová slova cílových stránek.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel se zavazuje pravdivě a neprodleně schvalovat konverze partnerů. 3.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním programu.
3.3. Poskytovatel se zavazuje Partnerovi vyplatit provizi za jím uskutečněné konverze.
3.4 Poskytovatel garantuje 99.5% dostupnost systému. Do dostupnosti systému se nezapočítávají neodvratitelné objektivní důvody (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.
3.5 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel Partnera upozornit.

4. Provize

4.1 Výše provize je uvedena u každé kampaně zvlášť.
4.2 Provize budou schvalovány vždy po uplynutí zákonem dané lhůty pro možnost vrácení peněz zákazníkovi.
4.3. Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.
4.4 Za zrušené, či stornované objednávky nevzniká partnerovi nárok na provizi.

5. Výplata provize

5.1 Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v systému je vyšší, než 50 EUR.
5.2 Pokud partner překročí tuto částku má možnost požádat o výplatu své provize prostřednictvím provizního software. Na základě žádosti partnera bude partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může partner fakturovat. Pokud partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě Dohody o provedení práce.
5.3 Splatnost faktury vystavené Partnerem je 14 dní.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
6.2 Partneři, kteří se registrovali do partnerského programu souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním programu, či s předmětem podnikání Poskytovatele.

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 1.8.2015.